CePP projekat

Оваа страница моментално е достапна само на српски и на англиски јазик. Во тек е превод на македонски јазик.

Projekat CePP (Centar za elektronsko poslovanje Pošte) je zajednička investicija Pošte Srbije i Sage. CePP predstavljavišekanalni multimedijalni kontakt centar koji će kroz razvoj i integraciju servisa ponuditi svim zainteresovanim svoju infrastrukturu i široku paletu usluga iz domena elektronskog poslovanja.

Korisnički centar predstavlja infrastrukturnu osnovu CePP-a, gde se preko većeg broja aplikacija pružaju usluge angažovanjem računarskih resursa i živog rada i korišćenjem različitih kanala pristupa. To je čvorno mesto gde se ostvaruje kontakt između korisnika usluga CePP-a i njihovih komitenata.

U današnje vreme brzina dobijanja željene informacije je veoma bitna, pa je proces davanja informacije potrebno što više pojednostaviti i ubrzati. Pošto je informacija koju pruži operater najskuplja, tamo gde je to po prirodi posla moguće, krajnjim korisnicima bi informaciju trebalo pružiti putem sistema govornih automata. Moderan sistem govornih automata zasniva se na integraciji telefonskih govornih servisa i sistema za prepoznavanje i sintezu govora.

CePP radi na izgradnji infrastrukture javnih ključeva PKI (Public Key Infrastructure) i sertifikacionog tela CA (Certification Authority). To će omogućiti pružanje usluga iz domena izdavanja i distribucije sertifikata korisnicima, računarima i servisima, kao i izradu i implementaciju rešenja zaštite elektronskog poslovanja.

Pošta, zahvaljujući potpuno razvijenoj Postnet mreži i dostupnošću sa kojom trenutno niko ne može da se meri, razvija usluge kojima će bankama, štedionicama i ostalim korisnicima obezbediti uslove za elektronske transfere novca sa kompletnom ili delimičnom informatičkom podrškom (hardverska, softverska, aplikativna i komunikaciona), podrškom Korisničkog centra, uslugom virtualnih privatnih mreža VPN (Virtual Private Network), povezivanja POS i ATM terminalskih sistema, uslugama kućnog bankarstva (Homebanking), itd.

Preko e-Commerce sistema poslovne organizacije mogu kupovati i prodavati svoje proizvode i usluge na inovativni i olakšan način, povećavajući produktivnost i obim prodaje, a ujedno smanjujući troškove transporta i skladištenja. Naravno, za uspeh u elektronskoj trgovini od najvećeg značaja je izbor partnera sa kojim će se krenuti u razvoj svojih e-Commerce sistema i usluga. Pošta je u jedinstvenoj poziciji da aktivno učestvuje u razvoju različitih tipova e-Commerce sistema.

Sektor za elektronsko poslovanje (SEP)
direktne linije: (011) 3108 680, 3108 690
e-mail: ebusiness@saga.rs