Sistem za kliring čekova

Оваа страница моментално е достапна само на српски и на англиски јазик. Во тек е превод на македонски јазик.

Saga SEP je 2002. godine nastupom na Tenderu za RTGS Centralne banke Srbije najavila svoj brzi ulazak u vodeću grupu proizvođača RTGS i ACH sistema. Od tada pa do danas iskustva iz različitih vlastitih modela i novi način razmišljanja u ovoj oblasti doprineo je u izboru industrijskih svetskih standarda i industrijskog Microsoftovog sistemskog softvera u novim Saginim rešenjima, među kojima je i rešenje za kliring čekova urađenog za ASB.

Sistem za kliring je baziran na servis-orijentisanoj arhitekturi.

Sastoji se od dva glavna podsistema:

 • transportni podsistem
 • klirinški podsistem

Transportni podsistem

Namena ovog podsistema je obezbeđivanje sigurne, pouzdane i efikasne razmene SWIFT poruka između učesnika u sistemu za kliring (banke, klirinška institucija, centralna banka). Ovaj deo sistema sastoji se od komponenti koje se izvršavaju na strani klijenta (banke) i od komponenti koje se izvršavaju u samoj klirinškoj instituciji.

Uzimajući u obzir činjenice kao što su brzina implementacije, lakoća primene i održavanja rešenja, dobra skalabilnost, dobra bezbednosna infrastruktura zasnovana na industrijskim standardima, "cross-platform" podrška i zadovoljavajuće performanse kao i generalna servis-orijentisana arhitektura sistema doneta je odluka da se ovaj deo sistema realizuje korišćenjem tehnologije Web servisa.

Funkcionalnosti koje transportni podsistem zadovoljava na strani klijenta (banke) su:

 • Prihvatanje SWIFT poruke od odgovarajućeg IS-a klijenta (putem sistema foldera).
 • Validacija ispravnosti poruke u smislu provere prva tri bloka.
 • Digitalno potpisivanje poruke.
 • Slanje poruke odgovarajućem Web servisu u klirinškoj instituciji.
 • Koristi se SOAP protokol u čiju omotnicu se smešta sadržaj poruke, digitalni potpis i BIC kod banke pošiljaoca.
 • Prihvatanje poruka koje generiše klirinška institucija.

Funkcionalnosti koje transportni podsistem zadovoljava na strani klirinške institucije su:

 • Prihvatanje poruka od starne klijenta (banke).
 • Provera digitalnog potpisa banke na osnovu dobijenog BIC koda.
 • Upisivanje poruke u odgovarajuću bazu podataka.
 • Slanje poruke Biz Talk serveru na dalju obradu.
 • Slanje odlaznih SWIFT poruka klijentima (bankama).
 • Slanje SWIFT poruka RTGS sistemu Centralne banke.
 • Prihvatanje SWIFT poruka od strane RTGS sistema Centralne banke.

Tehnologije koje se koristite za implementaciju ovog podsistema su:

 • Microsoft .NET Framework
 • C# Web servisi
 • SOAP Klirinški podsistem

Ovaj podsistem se funkcionalno može podeliti u nekoliko celina:

 • Jezgro
 • Monitoring i administracija
 • Izveštavanje

Jezgro

Namena ovog dela klirinškog podsistema je odgovarajuća validacija dolaznih poruka, vođenje obračunskih računa učesnika kliringa i izvršenje neto obračuna po primljenim elektronskim instrukcijama. Sistem vrši obračun pozicije učesnika i u terminski definisanim presecima, generiše poruke sa instrukcijama plaćanja kojima se u RTGS sistemu izvršava obračunata pozicija banka u neto obračunu. Po konačnosti izvršenja instrukcije plaćanja iz neto obračuna u RTGS-u, vrši se generisanje poruka sa specifikacijama instrukcija plaćanja koje su uključene u obračun i dostavljanje poruke Transportnom podsistemu radi upućivanja učesnicima.

Implementacija ovog dela sistema zasnovana je na Microsoft BizTalk Server-u 2004, Microsoft SQL Server-u 2000 i custom developed “Domain Description Framework-u”. Domain Description Framework je baziran na Data Dictionary koji predefinše softverska arhitektura i ima mogućnost generisanja koda. MS BizTalk Server 2004 omogućava implementaciju i upravljanje poslovnim procesima koji različite aplikacije i sisteme objedinjuju u jedinstvenu celinu. BizTalk Server u sebi integriše pouzdan sistem za razmenu poruka između različitih aplikacija (sistema) baziran na XML-u, kao i robustan sistem za orkestraciju (upravljanje) poslovnim procesima sa podrškom za dugačke (kompenzirajuće) transakcije.

Osnovne komponente BizTalk Servera:

 • Adapter (Omogućava prihvatanje i slanje poruka između BizTalk servera i drugih sistema.
 • Pipeline komponente (Obavljaju procesiranje dolaznih i odlaznih poruka u smislu provere digitalnog potpisa, transformaciju dolazne poruke iz nekog formata u interni XML format, i obrnuto za odlazne poruke, i validaciju poruke u odnosu na odgovarajuću XSD šemu.
 • Orchestration Engine (Robustan sistem za upravljanje poslovnim procesom sa ugrađenom podrškom za dugačke, kompezirajuće, transakcije.)
 • Business Rule Engine (Centralizovan sistem za kreiranje i izvršavanje poslovnih pravila. Omogućava jedinstveno kreiranje, izmenu i izvršavanje poslovnih pravila koja se koriste u drugim komponentama BizTalk servera kao što su Pipeline komponenta i orkestracija).

Za validaciju SWIFT poruka koristi se Microsoft BizTalk Accelerator for SWIFT (A4SWIFT). Radi se o dodatku za BizTalk Server koji sadrži skup šema, poslovnih pravila, komponenti i alata koji omogućavaju obradu SWIFT FIN poruka kao i povezivanje na SWIFT FIN mrežu.

Kada je reč o obradi SWIFT poruka, A4SWIFT donosi odgovarajuće XSD šeme, Pipeline komponente i poslovna pravila koja omogućavaju validaciju i obradu svih SWIFT FIN poruka u skladu sa SWIFT Handbook-om.

ADMINISTRACIJA I MONITORING

Ovi delovi sistema su realizovani u višeslojnoj arhitekturi na Microsoft.NET platformi.

IZVEŠTAVANJE

Ovaj deo sistema je implementirano korišćenjem Microsoft SQL Server Reporting Service-a.

Sektor za elektronsko poslovanje (SEP)

direktne linije : (011 ) 3108 680, 3108 690
e-mail: ebusiness@saga.rs