пребарување

Сертификати

Оваа страница моментално е достапна само на српски и на англиски јазик. Во тек е превод на македонски јазик.

Upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitom životne sredine i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu kao integrisani menadžment sistemi, deo su ukupnog menadžmenta u „Sagi“. Njima se pridružuju i sistem za upravljanje uslugama u oblasti IT-a i sistem za upravljanje sigurnošću informacija. 

Usvajanje ovih menadžment sistema je strateška odluka za organizaciju.

Sistemi su građeni na osnovu procesnog modela i zadovoljavaju sadašnji stepen tehničko-tehnološkog i organizacionog razvoja "Sage" i zahteve relevantnih međunarodnih standarda iz ovih oblasti.

Sertifikacija, odnosno provera usaglašenosti sistema menadžmenta sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000-1 i ISO/IEC 27001 se radi na nivou kompanije.

Sertifikati su važeći za sledeći delokrug rada:

  • Razvoj i projektovanje sistema 
  • Upravljanje projektima 
  • Realizacija rešenja 
  • Tehnička podrška 
  • Distribucija opreme 
  • Pružanje usluga u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija